W przypadku emerytury ustalanej na starych zasadach, czyli dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., nabywa się prawo do świadczenia, jeżeli:

 • osiągnęły one wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • mają one okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki. Składka naliczana jest od podstawy nieprzekraczającej w roku kalendarzowym trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W momencie, gdy podstawa wymiaru składki osoby ubezpieczonej przekroczy w danym roku kalendarzowym wysokość trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w kolejnych miesiącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

Emerytura

emeryturaEmerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej. Jeśli kobieta w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego będzie chciała dalej pracować, pracodawca nie ma prawa jej zwolnić. Sąd Najwyższy uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być powodem wypowiedzenia.

Kto podlega ubezpieczeniu emerytalnemu

Ubezpieczenie emerytalne ma na celu zapewnienie osobom starszym zabezpieczenia pieniężnego na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości, po ukończeniu wieku emerytalnego. Osoby opłacające składkę zapewniają sobie zysk w chwili zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę. Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym podlegają w Polsce:

 • pracownicy z wyłączeniem prokuratorów
 • osoby sprawujące pracę nakładczą
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 • kółek rolniczych
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umów, zleceń
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność
 • posłowie i senatorzy
 • osoby ze stypendiami sportowymi
 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, staże, szkolenia
 • osoby duchowne
 • żołnierze niezawodowi
 • funkcjonariusze Służby Celnej
 • osoby na urlopach wychowawczych
 • osoby pobierające wszelkie świadczenia.

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest bardzo ważne. Pozwala ona na wypłacanie świadczeń w razie zaistnienia niezdolności do pracy ubezpieczonego oraz pozwala na wypłatę świadczeń emerytalnych po zakończeniu zatrudnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here