urlop

Wymiar urlopu niepełnoetatowca oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu tego pracownika, biorąc za podstawę urlop wynoszący 20 lub 26 dni. Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:

pełny etat jest to:

– 208 godzin przy 26 dniach urlopu

– 160 godzin przy 20 dniach urlopu

na pół etatu :

– 104 godziny czyli 26 dni

– 80 godzin przy 20 dniach

urlopUrlop wypoczynkowy jest przywilejem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Powinien być przeznaczony na odpoczynek i regenerację sił. Żaden pracownik nie może się go zrzec.Urlop wypoczynkowy, w sytuacji kiedy wykonywana jest praca na część etatu, a wymiar urlopu przelicza się proporcjonalnie do czasu pracy. Przy czym należy pamiętać, że urlop podaje się w wymiarze godzinowym, a 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Redukcja urlopu

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, urlop wypoczynkowy wynikający z przepisów prawa pracy, powinien zostać zredukowany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, a ma mniejszy niż 10-letni staż pracy, to będzie mu przysługiwało 10 pełnych dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest uprawniony do 20 lub 26 dni urlopu, a pracuje:

1) na ½ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 10 lub 13 dni,

2) na ¾ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 15 lub 20 dni,

3) na 1/3 etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 7 lub 9 dni.

Ekwiwalent na pół etatu

Pracodawca musi tak samo traktować wszystkich pracowników. Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy, płacy, awansu czy dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 8, gdyż norma dobowa pracownika niepełno etatowego wynosi 8 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 8 godzin, w zależności od postanowień umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, płaca jest proporcjonalna do tego wymiaru. Załóżmy, że pracownik na całym etacie otrzymuje 3 tys. zł brutto. Zatem pracując na 3/4 etatu należy mu się 2250 zł brutto, a na 1/2 etatu – 1500 zł brutto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here